picto-07.png

Kultura

 

Kulturna politika Grada temeljit će se na sljedećim načelima: pravu svih građana na kvalitetnu i dostupnu kulturu, participaciji građana u kulturnom životu grada,  slobodi kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, poticanju kulturne raznolikosti i interkulturalnosti

 

1. Izrada Strategije kulturnog razvoja Grada. Jasno definirati kulturnu politiku Grada. Predloženi tekst Strategije bit će rezultat zajedničkog rada gradskih službi, predstavnika nezavisne kulture, Centra za kulturu Grada Krka , Turističke zajednice i svih zainteresiranih dionika kulturnog života u Gradu

2. Osnivanje Radne skupine za kulturu (CZK, TZ, nezavisna kultura) koja će koordinirati razvoj kulture Grada i sadržaj kulturnih manifestacija u Gradu tijekom godine. Suradnjom navedenih dionika ostvariti će se sinergistički učinak na kvalitetu kulturnog sadržaja u Gradu

3. Povećanje sredstava za kulturu i participacija građana. Za razvoj kulturne ponude nužno je nastaviti trend povećanja sredstava za kulturu u proračunu Grada Krka. Također, kako kultura ne bi postala elitistička, uključiti građane u odabir dijela programa Centra za kulturu Grada Krka

4. Poticanje zaštite i promocije nematerijalne kulturne baštine. Krk posjeduje iznimno bogatu i raznovrsnu nematerijalnu baštinu koja se već stoljećima prenosi iz generacije u generaciju. Od jezičnih karakteristika, preko tradicionalnih pučkih fešti, folklora i sopaca pa sve do tradicijskih umijeća i obrta, dakle sve što građani osjećajukao dio svojega identiteta i kulturne baštine. Centar za kulturuGrada mora razvijati ovaj dio kulturnog identiteta Grada